Besonnesch Bestëmmungen

Den Artikel 350 Paragraf 9 vum Code de la sécurité sociale gesäit vir, datt „datselwecht groussherzoglecht Reglement och fir verschidde Krankheetsbiller a klinesch Situatiounen déi néideg Zäit pauschal festleeë kann“. Dat „geännert groussherzoglecht Reglement vum 18. Dezember 1998 fir d'Festleeë vun de Modalitéite fir d'Bestëmmung vun der Fleegebedierftegkeet“ (Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance) definéiert dës Krankheetsbiller an hir Bewëllegungskrittären an den Artikelen 2 bis 6:

Art. 2. All Persoun, där hiert Gehéier um besseren Ouer mat Korrektur duerch e permanenten Hörapparat an/oder e Cochlea-Implantat - et sief dann, esou eng Korrektur kann net duerchgeféiert ginn - en tounaudiometreschen Héierverloscht vun op d'mannst 75 dB opweist oder där hire Verständlechkeetsseuil sproochaudiometresch am fräie Schallfeld bei 70 dB oder méi läit, huet Usproch op eng pauschal Prise en charge vun 361 Minutten d'Woch. Den Héierverloscht am Tounaudiogramm gëtt berechent, andeems een de Mëttelwäert vun den Tounreflexgrenze bei 500, 1.000, 2.000 a 4.000 Hz hëlt. Wann den Héierverloscht op enger vun dëse véier Frequenzen net moossbar ass, da geet ee vun engem Seuil vun 120 dB aus. D'Sproochaudiometrie gëtt am fräie Schallfeld mam Hörapparat oder Cochlea-Implantat duerchgeféiert.

Art. 3. All Persoun, déi blann ass, där hir Siichtschäerft um besseren A mat Korrektur duerch eng permanent Siichthëllef - et sief dann, esou eng Korrektur kann net duerchgeféiert ginn - méi kleng ewéi 1/20 ass oder där hiert Bléckfeld méi kleng ewéi 10° ass, onofhängeg vun der Siichtschäerft, huet Usproch op eng pauschal Prise en charge vun 361 Minutten d'Woch.

Art. 4. All Persoun, déi ënner enger symptomatescher Form vu Spina bifida leit, huet Usproch op eng pauschal Prise en charge vun 361 Minutten d'Woch.

Art. 5. All Persoun, déi ënner enger Aphasie oder enger Dysarthrie leit, duerch déi eng normal verbal Kommunikatioun net méiglech ass, huet Usproch op eng pauschal Prise en charge vun 361 Minutten d'Woch.

Art. 6. All Persoun, bei där eng Laryngektomie gemaach ginn ass, huet Usproch op eng pauschal Prise en charge vun 361 Minutten d'Woch.

 

Déi pauschal Prise en charge vun 361 Minutten d'Woch entsprécht engem Versement vun 162,50 €/Woch (dat entsprécht dem Forfait 7 vun de Geldleeschtungen).

Dës Geldleeschtunge kënnen net kumuléiert ginn (d. h. déi verséchert Persoun huet just Usproch op eng pauschal Prise en charge vun 361 Minutten, och wa se d'Krittäre vun e puer Krankheetsbiller erfëllt) a gi just dann zousätzlech bewëllegt, wann déi verséchert Persoun am Hibléck op d’Aktivitéite vum alldeegleche Liewen am Sënn vun den Artikelen 348 an 349 vum Code de la sécurité sociale net fleegebedierfteg ass (eng verséchert Persoun, déi laut hirer Synthees vun den Hëllefs- a Fleegeleeschtungen, déi mussen duerchgeféiert ginn, iwwer 210 Minutten oder méi d'Woch un Hëllefs- a Fleegeleeschtungen am Beräich vun den Aktivitéite vum alldeegleche Liewe verfüügt, huet keen Usproch op dës pauschal Leeschtungen).

Verséchert Persounen, déi dës pauschal Leeschtungen ufroe wëllen, mussen eng klassesch Demande bei der Gesondheetskeess iwwert den administrativen Ufroformulaire an de „Rapport vum behandelnden Dokter am Kader vun der Demande fir Leeschtunge vun der Fleegeversécherung“ (R20) maachen.

D'Administratioun fir d'Evaluatioun an d'Kontroll vun der Fleegeversécherung gëtt vu spezialiséierten ORLen an Aendokteren ënnerstëtzt, déi déi verséchert Persounen nom Areeche vun hirer Demande am Sënn vun den Artikelen 2 oder 3 ënnersichen.

Doriwwer eraus, an onofhängeg vun dëser pauschaler Leeschtung, kann d'Fleegeversécherung ënner gewëssene Bedéngungen d'Käschte vun techneschen Hëllefsmëttelen iwwerhuelen: Siichthëllefe fir déi verséchert Persounen, déi net méi gutt gesinn, Signalanlage fir déi verséchert Persounen, déi net méi gutt héieren, a Kommunikatiounshëllefe fir déi verséchert Persounen, déi ënner enger Aphasie oder Dysarthrie leiden.  

Aktualiséiert